สรุปตัวเลขทางการเงินที่สำคัญ
รายงานต่อผู้ถือหุ้น
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการ
ฝ่ายบริหาร
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
หนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์
สติวเด้นท์ วีคลี่
บริษัท ฮาเชท ฟิลิปปาคิ โพสต์ จำกัด
แผนกโฆษณาแยกประเภท
ฝ่ายโฆษณาดิสเพลย์
แผนกโฆษณาหนังสือฉบับพิเศษ
แผนกบริการงานสร้างสรรค์และสิ่งพิมพ์ฉบับพิเศษ
แผนกจัดจำหน่าย
โพสต์ดิจิตอล
แผนกพิมพ์พาณิชย์ของอัลลายด์ พริ้นเตอร์ส
โรงพิมพ์แห่งใหม่
ศักยภาพและประสิทธิภาพของพนักงาน คือหัวใจของความสำเร็จของบริษัทฯ
มูลนิธิบางกอกโพสต์
บทสรุปและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบดุล
งบกำไรขาดทุน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
รายละเอียดผู้ถือหุ้น
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

© Copyright The Post Publishing Public Co., Ltd. 2006
Privacy Policy
Comments to: Webmaster
Advertising enquiries to: Internet Marketing
Printed display ad enquiries to: Display Ads
Full contact details: Contact us