สรุปตัวเลขทางการเงินที่สำคัญ
รายงานต่อผู้ถือหุ้น
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการ
ฝ่ายบริหาร
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
หนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์
สติวเด้นท์ วีคลี่
บริษัท ฮาเชท ฟิลิปปาคิ โพสต์ จำกัด
แผนกโฆษณาแยกประเภท
ฝ่ายโฆษณาดิสเพลย์
แผนกโฆษณาหนังสือฉบับพิเศษ
แผนกบริการงานสร้างสรรค์และสิ่งพิมพ์ฉบับพิเศษ
แผนกจัดจำหน่าย
โพสต์ดิจิตอล
แผนกพิมพ์พาณิชย์ของอัลลายด์ พริ้นเตอร์ส
โรงพิมพ์แห่งใหม่
ศักยภาพและประสิทธิภาพของพนักงาน คือหัวใจของความสำเร็จของบริษัทฯ
มูลนิธิบางกอกโพสต์
บทสรุปและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบดุล
งบกำไรขาดทุน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
รายละเอียดผู้ถือหุ้น
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท


โรงพิมพ์แห่งใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างบนที่ดิน 19 ไร่ ริมถนนบางนาตราด กม. 19 ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง 5 กม. การก่อสร้างได้เริ่มขึ้นเมื่อกลางปี พ.ศ. 2548 และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปลายปี พ.ศ. 2549 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครบรอบ 60 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

โรงพิมพ์ใหม่นี้มีพื้นที่ทำงานกว่า 8,500 ตารางเมตร สามารถรองรับแท่นพิมพ์ระบบป้อนกระดาษม้วนชุดใหม่ของ KBA รุ่น Prisma ซึ่งจะเป็นเครื่องพิมพ์ชนิดนี้เครื่องแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เครื่องพิมพ์ใหม่นี้ มีระบบควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์อันทันสมัย เพื่อคุณภาพและประสิทธิภาพ การพิมพ์สูงสุดสามารถพิมพ์งาน 4 สี พร้อมกันถึง 32 หน้า ด้วยความเร็วสูงสุดถึง 75,000 ฉบับต่อชั่วโมง ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตของบริษัทฯ ให้สามารถตอบสนองกับการขยายตัวของตลาดในอนาคต

อุปกรณ์การผลิตแม่พิมพ์อันทันสมัยด้วยระบบ Computer-to-Plate หรือ CPT รุ่น Polaris XEV ของ Agfa จะถูกติดตั้งเพื่อรับหน้าหนังสือพิมพ์โดยตรงจากกองบรรณาธิการที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยผ่านระบบโทรคมนาคมความเร็วสูง และผลิตเป็นแม่พิมพ์สำเร็จโดยไม่ต้องใช้ฟิล์มอีกต่อไป

นอกจากนี้ โรงพิมพ์แห่งใหม่ จะเป็นระบบการจัดการงานหลังการพิมพ์อันทันสมัย ประกอบไปด้วย เครื่องแทรกอัตโนมัติ สายพานลำเลียงหนังสือพิมพ์ และระบบบรรจุหีบห่ออัตโนมัติจาก Schur Packaging Systems โดยระบบจัดการงานหลังการพิมพ์จะทำงานเชื่อมต่อกับแท่นพิมพ์ นับเป็นสายการผลิตหนังสือพิมพ์ที่ สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย


© Copyright The Post Publishing Public Co., Ltd. 2006
Privacy Policy
Comments to: Webmaster
Advertising enquiries to: Internet Marketing
Printed display ad enquiries to: Display Ads
Full contact details: Contact us